Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,425  
7,447  
21,404  
6,735  
6,169  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,501  
12,145  
11,417  
11,520  
6,715  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
110  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5  
-3,305  
-1,794  
-2,418  
-2,668  
Chi phí lãi vay
-4,074  
0  
2,378  
0  
1  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
1,073  
827  
0  
737  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
15,030  
17,114  
33,406  
16,573  
10,217  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,981  
-1,664  
-4,677  
-633  
-398  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-145  
-55  
4  
-2  
-9  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,052  
4,113  
1,241  
-474  
-1,001  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-718  
-32  
-95  
-551  
602  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,651  
-2,812  
-3,581  
-1,995  
-924  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
149  
38  
124  
69  
62  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,855  
-1,663  
-4,404  
-2,891  
-1,985  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,881  
15,038  
22,019  
10,097  
6,564  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,669  
-5,863  
-11,889  
-11,836  
-12,414  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
31  
37  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-35,973  
-25,600  
-24,000  
-6,299  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
36,773  
20,718  
8,554  
6,661  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-39,324  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
4,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,068  
3,188  
2,330  
2,340  
1,653  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,801  
-7,558  
-24,974  
-9,096  
-46,086  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,576  
-3,590  
-978  
-2,613  
-1,398  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,576  
-3,590  
-978  
-2,613  
-1,398  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,505  
3,890  
-3,933  
-1,613  
-40,920  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,066  
4,177  
8,110  
9,723  
50,643  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
5  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,577  
8,066  
4,177  
8,110  
9,723