Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
51,191  
95,433  
56,856  
59,613  
73,546  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,483  
7,353  
6,912  
6,328  
7,097  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,685  
7,035  
-4,270  
6,391  
14,759  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
52  
1,135  
180  
0  
298  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,815  
-48,030  
-11,071  
-9,867  
-9,271  
Chi phí lãi vay
2,447  
2,550  
2,125  
1,662  
1,490  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-55  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
64,043  
65,420  
50,732  
64,127  
87,920  
Tăng, giảm các khoản phải thu
46,934  
15,929  
-66,527  
15,623  
6,471  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-31,634  
33,189  
-15,530  
620  
-1,801  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
44,348  
-23,445  
36,207  
-5,201  
-76,638  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-226  
-791  
543  
947  
-2,453  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,447  
-2,550  
-2,125  
-1,662  
-2,341  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,326  
-14,894  
-12,686  
-14,129  
-12,625  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
50  
2,984  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,308  
-7,160  
-5,305  
-3,867  
-3,858  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
103,384  
65,700  
-14,691  
56,509  
-2,341  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-42,394  
-22,460  
-12,025  
-14,741  
-14,355  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
50  
37,318  
356  
196  
42,965  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-50,000  
-50,000  
0  
-10,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
10,000  
40,000  
10,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-4,308  
-17,009  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
10,175  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,875  
9,169  
8,442  
9,920  
5,795  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-66,294  
14,027  
2,465  
-31,634  
34,404  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
95,794  
105,805  
82,066  
67,183  
46,648  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-89,937  
-95,812  
-71,279  
-56,453  
-49,606  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-39,607  
-52,514  
-31,094  
-28,540  
-32,412  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-33,750  
-42,520  
-20,307  
-17,810  
-35,371  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,339  
37,206  
-32,534  
7,064  
-3,308  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
86,630  
49,424  
81,957  
74,893  
78,201  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-7  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
89,962  
86,630  
49,424  
81,957  
74,893