Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,166  
29,337  
25,689  
53,375  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,695  
13,263  
12,158  
10,102  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,884  
616  
97  
13  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-9  
-12  
-2  
19  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-69  
-874  
-1,006  
226  
 
Chi phí lãi vay
3,970  
1,915  
1,394  
1,681  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,869  
44,244  
38,331  
65,415  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
50,294  
-34,621  
-4,963  
2,784  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,841  
-3,799  
6,717  
-4,798  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-45,988  
32,905  
-13,705  
11,527  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,034  
-9,474  
0  
645  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,970  
-1,915  
-1,394  
-1,681  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,657  
-4,482  
-2,205  
-6,257  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
50  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,954  
-2,906  
-1,858  
-1,789  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
720  
19,952  
20,923  
65,896  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-112,584  
-82,747  
-51,572  
-24,192  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
2,975  
1,439  
474  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
69  
820  
582  
529  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-112,516  
-78,952  
-49,551  
-23,189  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
217,548  
185,219  
143,537  
133,183  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-114,067  
-119,269  
-116,650  
-144,331  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,987  
-23,948  
-15,966  
-15,967  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
95,494  
42,002  
10,921  
-27,115  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-16,302  
-16,998  
-17,707  
15,593  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,147  
37,126  
54,832  
39,239  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
19  
2  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,854  
20,147  
37,126  
54,832