Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
109,008  
150,086  
5,978  
22,634  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,232  
3,574  
3,806  
3,656  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
19,520  
121  
25,608  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
44  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
-218  
-324  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-450  
41  
137  
1  
Chi phí lãi vay
0  
10,528  
67,903  
9,608  
25,013  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
-5,737  
-13,726  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
123,319  
241,123  
13,695  
62,906  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-321,051  
-118,694  
7,457  
2,888  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
127,795  
338,413  
64,677  
-6,298  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-99,803  
59,227  
-29,518  
-150,915  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
733  
-2,288  
2,494  
4,729  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
426  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-58,196  
-131,582  
-5,167  
-28,531  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-20,527  
-8,100  
-5,219  
-2,020  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-135  
-512  
-487  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
799,025  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-254,650  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-15,754  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-122,298  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-47,671  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
853,700  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-981,138  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
231,214  
-247,729  
378,390  
47,907  
-117,727  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-602  
-4,498  
-2,418  
-1,614  
-4,277  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
182  
-460  
218  
379  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-49,300  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
44,300  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,176  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
5,346  
14,227  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
135  
343  
419  
1,768  
9,117  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,467  
-3,973  
-2,459  
5,719  
18,270  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
61,180  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-20  
0  
0  
-9,672  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
144,312  
321,414  
62,568  
65,608  
214,440  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-368,779  
-193,941  
-235,699  
-105,387  
-116,903  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-50,000  
-23,019  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-213,307  
104,454  
-173,130  
-49,451  
97,538  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,440  
-147,248  
202,801  
4,175  
-1,919  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
62,280  
208,594  
5,792  
1,618  
3,537  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
74,720  
61,346  
208,594  
5,792  
1,618