Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
77,246  
39,896  
18,609  
7,091  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,919  
7,443  
5,521  
2,642  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
2,585  
178  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-70,455  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
37,587  
-16,284  
14,896  
7,086  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
27,639  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
54,883  
58,872  
39,026  
16,820  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-369,927  
134,809  
-281,448  
-35,793  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-162,051  
82,436  
-262,318  
-56,562  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
408,686  
354,653  
346,730  
1,085  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,486  
-1,186  
188  
-757  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
1,800  
-1,800  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-37,013  
-27,365  
-14,896  
-7,086  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-18,303  
-7,283  
-3,400  
-2,500  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-123,411  
593,136  
-176,119  
-84,794  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,957  
-18,256  
-21,271  
-5,679  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-839,900  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
582,150  
-565,500  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
157,650  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-126,750  
-14,000  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14,000  
24,000  
4,000  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
60,396  
4,479  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-192,311  
-524,377  
-31,271  
-5,679  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
100,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,935,731  
1,275,675  
819,117  
252,622  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,554,649  
-1,288,001  
-646,983  
-170,052  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
381,082  
-12,326  
272,134  
82,570  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
65,359  
56,432  
64,745  
-7,903  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
140,636  
84,203  
19,459  
27,361  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
205,995  
140,636  
84,203  
19,459