Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
652,918  
481,706  
480,670  
626,582  
364,989  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-9,926  
-11,569  
-6,332  
-15,865  
-9,166  
Tiền chi trả cho người lao động
-29,145  
-29,838  
-30,600  
-24,230  
-14,179  
Tiền chi trả lãi vay
-112,328  
-121,682  
-142,108  
-165,953  
-123,363  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-20,883  
0  
-13,549  
-18,408  
-3,502  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4,325  
1,279  
1,183  
3,751  
14,069  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-148,210  
-92,040  
-86,796  
-114,928  
-67,284  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
336,751  
227,855  
202,468  
290,949  
161,563  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-140,146  
-33,807  
-85,007  
-89,602  
-301,590  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
201  
0  
252  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-5,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
5,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,219  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,971  
1,913  
0  
2,614  
567  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-137,176  
-31,693  
-78,788  
-91,735  
-301,023  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
69,633  
0  
71,114  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
180,002  
162,667  
404,538  
149,526  
278,133  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-233,295  
-303,736  
-581,057  
-289,982  
-203,216  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-59,542  
-48,885  
-46,257  
-37,820  
-1,927  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-112,834  
-189,955  
-153,143  
-178,276  
144,104  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
86,741  
6,207  
-29,463  
20,938  
4,644  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
57,891  
51,683  
81,146  
60,207  
55,440  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
1  
123  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
144,632  
57,891  
51,683  
81,146  
60,207