Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
 
 
 
Chi phí lãi vay
 
 
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải thu/trả đơn vị nội bộ
 
 
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải trả CBCNV
 
 
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền từ thu phí và hoa hồng
606,910  
533,205  
614,321  
711,376  
705,572  
Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác
 
 
 
 
 
Trả tiền bồi thường bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ
-391,180  
-407,475  
0  
-451,663  
0  
Trả tiền cho cán bộ công nhân viên
-43,177  
-41,174  
-37,038  
-34,061  
-34,720  
Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước
-44,452  
-55,334  
-46,595  
-49,100  
-86,126  
Trả tiền cho các khoản nợ khác
 
 
 
 
 
Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
6,173  
10,102  
5,510  
6,023  
16,371  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-26,397  
-32,845  
-432,685  
-25,253  
-689,062  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
107,879  
6,479  
103,513  
157,322  
-87,965  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác
8,069  
2,695  
0  
1,360,032  
1,637,015  
Tiền thu lãi đầu tư
251,923  
210,673  
203,664  
206,682  
324,904  
Tiền ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền rút vốn ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu do bán tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,010,592  
-926,016  
-1,561,862  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,694,492  
958,110  
1,314,535  
0  
0  
Tiền đầu tư vào các đơn vị khác
0  
0  
-4,140  
-1,617,365  
-1,540,768  
Tiền mua tài sản cố định
-931  
-46  
-160  
-1,281  
-2,168  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-57,038  
245,416  
-47,964  
-51,932  
418,983  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu lãi do đi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền trả cổ tức
-157,495  
-157,291  
-196,719  
-196,271  
-200,198  
Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả BTC về thặng dư vốn thu từ cổ phần
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi tiền gửi
 
 
 
 
 
Tiền đã trả nợ vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-157,495  
-157,291  
-196,719  
-196,271  
-200,198  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-106,654  
94,605  
-141,169  
-90,881  
130,819  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
169,817  
75,030  
215,490  
297,588  
166,394  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
640  
183  
709  
8,783  
375  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
63,803  
169,817  
75,030  
215,490  
297,588