Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
14,975  
 
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
 
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
463,290  
890,669  
 
976,484  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-425,273  
-808,823  
 
-849,235  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-19,058  
-28,252  
 
-8,992  
 
Tiền chi trả lãi vay
-16,461  
-22,567  
 
-32,669  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-578  
-643  
 
-158  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10,183  
19,559  
 
12,743  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-53,300  
-50,859  
 
-42,759  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-41,198  
-916  
 
55,414  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,867  
-1,949  
 
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
720  
995  
 
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-17,600  
-52,070  
 
-630  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
21,099  
27,622  
 
1,252  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
-24,244  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
37,082  
980  
 
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13,758  
26,205  
 
5,872  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
46,192  
1,782  
 
-17,750  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
332,842  
473,983  
 
451,315  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-348,245  
-492,693  
 
-475,814  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-338  
-1,809  
 
-3,066  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-15,741  
-20,518  
 
-27,564  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,747  
-19,653  
 
10,099  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,824  
38,497  
 
14,822  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-7  
-19  
 
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,070  
18,824  
 
24,922