Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
30,185  
31,020  
28,275  
44,323  
61,925  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,520  
3,171  
3,193  
3,172  
3,145  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,772  
855  
0  
321  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-211  
-120  
-2,049  
-1,219  
-392  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7,697  
-11,929  
-11,868  
-22,033  
-45,391  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
23,026  
22,998  
17,552  
24,564  
19,287  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-35,361  
-11,188  
4,558  
-21,066  
-7,980  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-126  
-8,735  
-11,763  
10,277  
62,162  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-560  
789  
-1,232  
237  
114  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,796  
-4,916  
-7,801  
-13,774  
-4,538  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
294  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-688  
-966  
-2,162  
-1,590  
-4,781  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-17,504  
-2,018  
-849  
-1,352  
64,558  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-40,938  
-1,262  
-4,620  
-4,342  
-852  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
332  
153  
0  
186  
395  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-30,000  
-900  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
900  
30,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-239  
-900  
-2,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,804  
0  
0  
1,221  
43,560  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,535  
10,442  
17,995  
16,472  
9,366  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-30,267  
9,094  
13,375  
11,538  
51,570  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,500  
-13,500  
-18,000  
-18,354  
-18,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,500  
-13,500  
-18,000  
-18,354  
-18,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-61,271  
-6,424  
-5,474  
-8,168  
98,128  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
123,008  
129,341  
133,330  
140,920  
42,537  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
63  
91  
1,485  
578  
256  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
61,800  
123,008  
129,341  
133,330  
140,920