Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
60,561  
9,795  
3,065  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
53,418  
10,849  
4,684  
0  
4,175  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
9,335  
-663  
881  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
18  
-1  
-8  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
9,052  
-15,219  
-21,207  
0  
0  
Chi phí lãi vay
42,176  
11,374  
5,089  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
174,559  
16,135  
-7,497  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
17,408  
11,821  
-33,685  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-11,298  
21,806  
-21,022  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
70,490  
-19,758  
39,414  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-77,095  
-3,623  
-15,574  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
36,241  
0  
16,380  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-41,765  
-11,712  
-4,680  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-17,583  
-690  
-1,022  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-264  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
60,972  
62,742  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-53,276  
-29,837  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-12,582  
-11,185  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-4,137  
-6,226  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-1,184  
-1,671  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
18,282  
33,250  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-12,452  
-45,144  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
150,956  
13,716  
-27,687  
-4,376  
1,929  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-117,245  
-13,393  
-35,260  
-122  
-961  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
11,065  
2,722  
425  
5  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-351,750  
-14,800  
-36,700  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
22,950  
23,650  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-651,225  
0  
-11,248  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
14,115  
12,817  
141  
6,375  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
15,698  
980  
4,422  
4,135  
4,481  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,093,457  
12,574  
-41,894  
4,159  
9,895  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
682,690  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
341,978  
104,475  
128,502  
46,200  
29,847  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-39,687  
-130,597  
-55,567  
-42,112  
-41,716  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-4  
-551  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
984,982  
-26,123  
72,935  
4,084  
-12,420  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
42,481  
166  
3,353  
3,866  
-596  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,342  
8,175  
4,813  
942  
1,532  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-18  
1  
9  
4  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
50,806  
8,342  
8,175  
4,813  
942