Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
54,882  
53,797  
50,378  
54,424  
40,989  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,196  
1,425  
1,318  
1,198  
1,718  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
555  
4,659  
1,451  
-722  
1,436  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-74  
440  
332  
71  
2,812  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-42,894  
-28,638  
-25,441  
-20,255  
-18,646  
Chi phí lãi vay
3,658  
2,656  
2,428  
1,549  
972  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
17,324  
34,339  
30,467  
36,265  
29,282  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-72,487  
-42,944  
27,651  
-77,703  
7,734  
Tăng, giảm hàng tồn kho
193,435  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
626  
200  
-96,935  
96,702  
-300  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-695  
532  
478  
825  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,658  
-2,656  
-2,428  
-1,584  
-922  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,451  
-6,769  
-12,120  
-7,487  
-4,286  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
100,922  
33,741  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,131  
-4,674  
-3,333  
-94,619  
-40,505  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
120,657  
-23,199  
-56,166  
52,973  
25,570  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,000  
-511  
-1,369  
-2,712  
-444  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
38  
0  
90  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-151,515  
-42,690  
-82,092  
-45,062  
-5,066  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
173,736  
16,363  
80,857  
6,444  
86  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-110,647  
0  
0  
0  
-300  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
2,269  
3,770  
12,109  
3,708  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
42,894  
17,222  
11,510  
18,641  
12,223  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-46,532  
-7,347  
12,715  
-10,581  
10,298  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
300  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
784,305  
689,953  
282,123  
75,378  
25,232  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-783,175  
-672,588  
-234,740  
-70,127  
-35,844  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-15,062  
-9,680  
-18,688  
-17,570  
-2,989  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,932  
7,685  
28,695  
-12,320  
-13,301  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
60,193  
-22,862  
-14,755  
30,072  
22,566  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
85,194  
107,783  
122,297  
99,343  
76,416  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
58  
273  
242  
232  
360  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
145,445  
85,194  
107,783  
129,647  
99,343