Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
53,869  
53,797  
50,378  
54,424  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,196  
1,425  
1,318  
1,198  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,669  
4,659  
1,451  
-722  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-111  
440  
332  
71  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-20,875  
-28,638  
-25,441  
-20,255  
 
Chi phí lãi vay
3,658  
2,656  
2,428  
1,549  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,407  
34,339  
30,467  
36,265  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-53,589  
-42,944  
27,651  
-77,703  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
138,855  
200  
-96,935  
96,702  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
626  
-695  
532  
478  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,658  
-2,656  
-2,428  
-1,584  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,451  
-6,769  
-12,120  
-7,487  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
100,922  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,058  
-4,674  
-3,333  
-94,619  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
106,132  
-23,199  
-56,166  
52,973  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,000  
-511  
-1,369  
-2,712  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
38  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-24,730  
-42,690  
-82,092  
-45,062  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
51,164  
16,363  
80,857  
6,444  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-110,647  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
2,269  
3,770  
12,109  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
52,910  
17,222  
11,510  
18,641  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-32,303  
-7,347  
12,715  
-10,581  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
784,304  
689,953  
282,123  
75,378  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-783,175  
-672,588  
-234,740  
-70,127  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,661  
-9,680  
-18,688  
-17,570  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,532  
7,685  
28,695  
-12,320  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
60,297  
-22,862  
-14,755  
30,072  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
85,194  
107,783  
122,297  
99,343  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-63  
273  
242  
232  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
145,428  
85,194  
107,783  
129,647