Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
75,729  
97,663  
10,205  
128,952  
122,272  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,712  
12,943  
13,897  
11,546  
11,440  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,377  
47,774  
-20,672  
-15,932  
16,531  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
3  
8  
-10  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-181,392  
-16,236  
-4,477  
-28,977  
-17,253  
Chi phí lãi vay
18,499  
14,338  
23,310  
30,494  
54,514  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-77,830  
156,486  
22,271  
126,073  
187,504  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-328,254  
159,234  
49,394  
-98,085  
-8,707  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-51,201  
-17,479  
4,211  
16,890  
25,378  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
296,156  
-103,297  
-29,686  
-9,572  
43,365  
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,352  
950  
1,627  
43  
2,975  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
20,528  
36,884  
-47,007  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-18,780  
-16,317  
-23,348  
-31,196  
-63,548  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,041  
-34,396  
-20,941  
-26,075  
-7,636  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
43,469  
0  
0  
616  
20,052  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-86,603  
0  
-5,261  
-8,017  
-22,629  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-216,732  
165,710  
35,152  
-76,330  
176,754  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-49,504  
-22,650  
-21,037  
-108,581  
-32,858  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
248  
6,166  
87,489  
666  
7,010  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-316,284  
-193,700  
-24,264  
-210,300  
-476  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
469,000  
41,365  
96,720  
118,421  
5,685  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-123  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
284,216  
7,633  
4,799  
32,390  
164,213  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
14,960  
9,301  
9,229  
2,664  
4,384  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
402,636  
-151,885  
152,813  
-164,740  
147,959  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
124,243  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-58,207  
0  
-303  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
914,191  
601,187  
646,401  
513,385  
934,988  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-948,282  
-572,608  
-861,467  
-524,550  
-1,101,181  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-84,065  
-7,741  
-703  
-3,901  
-15,376  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-118,156  
-37,369  
-215,769  
108,875  
-181,569  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
67,747  
-23,544  
-27,804  
-132,195  
143,144  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
58,161  
81,708  
109,512  
241,697  
98,553  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
-3  
1  
10  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
125,909  
58,161  
81,708  
109,512  
241,697