Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
614  
548  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
526  
10,518  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
-28  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
213  
245  
 
 
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
1,353  
11,283  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-84,519  
-72,433  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-6,039  
-3,190  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
87,561  
71,861  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
-7,346  
-13,339  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-21  
-90  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
13,263  
6,453  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-1,537  
-1,549  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
2,714  
-1,004  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
0  
0  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
33  
8  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
855  
1,390  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
888  
1,398  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
0  
0  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-2,303  
-2,516  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-2,303  
-2,516  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
1,299  
-2,123  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
21,866  
23,988  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
23,165  
21,866