Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,393  
5,044  
4,999  
4,868  
4,254  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,746  
5,396  
3,468  
4,898  
3,565  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,895  
-3,203  
470  
381  
1,346  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-266  
-8  
-328  
-323  
-15  
Chi phí lãi vay
410  
655  
366  
121  
392  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
477  
500  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
12,179  
8,363  
9,476  
9,946  
9,541  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,435  
-19,382  
-8,003  
7,163  
-600  
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,644  
-1,943  
5,871  
3,651  
-7,745  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,552  
22,146  
194  
-16,622  
4,164  
Tăng, giảm chi phí trả trước
580  
-518  
2,847  
-651  
-1,050  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-410  
-655  
-366  
-121  
-392  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,329  
-832  
-1,264  
-983  
-996  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,905  
146  
1,438  
2,542  
302  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-700  
-623  
-844  
-568  
-561  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
17,985  
6,700  
9,347  
4,357  
2,663  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,537  
-5,482  
-6,004  
-4,974  
-5,421  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
258  
0  
316  
305  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7  
8  
12  
18  
15  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-15,272  
-5,474  
-5,676  
-4,651  
-5,405  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
105,968  
117,296  
82,460  
63,573  
119,474  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-105,968  
-117,296  
-82,460  
-63,573  
-119,724  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,157  
-2,178  
-2,162  
-2,163  
-1,383  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,157  
-2,178  
-2,162  
-2,163  
-1,633  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
556  
-952  
1,510  
-2,457  
-4,376  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,233  
2,186  
676  
3,133  
7,509  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,790  
1,233  
2,186  
676  
3,133