Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
222,731  
0  
144,133  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
82,266  
81,093  
81,909  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
35,384  
0  
-1,344  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-9  
0  
63  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-21,333  
0  
-28,648  
0  
 
Chi phí lãi vay
495  
0  
3,548  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
319,534  
0  
199,661  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
35,205  
0  
55,604  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-84,743  
0  
98,948  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-28,814  
0  
-35,187  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,532  
0  
-2,875  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-495  
0  
-2,963  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,092  
0  
-15,646  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
25,432  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,090  
0  
-44,432  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
2,551,331  
0  
1,147,157  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-2,157,141  
0  
-918,012  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-151,613  
0  
-60,533  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-1,226  
0  
-2,825  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-11,778  
0  
-18,712  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
29,479  
0  
424,362  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-47,966  
0  
-226,164  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
223,037  
211,086  
278,541  
345,272  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-55,117  
-43,135  
27,559  
-37,236  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
8,241  
10,686  
8,114  
2,218  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-328,429  
-240,092  
-243,472  
-160,974  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
312,150  
284,394  
50,139  
45,472  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-750  
-33,000  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,977  
1,528  
29,208  
2,725  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
15,229  
63,523  
22,811  
14,240  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-42,949  
76,155  
-138,640  
-133,555  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
63,350  
80,194  
140,893  
56,955  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-66,536  
-96,249  
-206,498  
-80,601  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-41,016  
-129,269  
-70,287  
-18,080  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-44,202  
-145,324  
-135,892  
-41,726  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
135,886  
141,918  
4,008  
169,991  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
78,631  
174,008  
169,992  
0  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
44  
7  
2  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
214,525  
315,969  
174,008  
169,992