Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
115,574  
15,255  
4,328  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
18,806  
15,486  
21,432  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
-3,916  
-7,429  
7,798  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-8,329  
-4,240  
54  
 
Chi phí lãi vay
 
3,276  
12,151  
24,570  
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
125,412  
31,223  
58,182  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
5,874  
-1,933  
-6,957  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
55,599  
84,672  
98,834  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
13,628  
11,304  
-64,172  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
-22,272  
-2,768  
-17  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
-3,276  
-13,064  
-23,657  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-19,596  
-2,353  
-10,703  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
219  
352  
727  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-58,378  
-22,585  
-10,945  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
97,209  
84,848  
41,292  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-25,466  
-8,854  
-361  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
9,610  
5,179  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
677  
2,025  
46  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-15,180  
-1,651  
-315  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
57,055  
30,333  
210,720  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-101,657  
-101,212  
-254,905  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-44,602  
-70,880  
-44,186  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
37,427  
12,318  
-3,209  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
35,224  
22,905  
26,114  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
72,651  
35,224  
22,905