Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,890  
25,518  
28,518  
8,208  
40,093  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
16,726  
12,074  
10,929  
9,884  
9,149  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,843  
9,456  
0  
1,526  
2,160  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
9  
-2  
46  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-308  
4,975  
-146  
-151  
-1,302  
Chi phí lãi vay
20,222  
11,909  
10,408  
8,781  
14,627  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
45,373  
63,942  
49,708  
28,294  
64,727  
Tăng, giảm các khoản phải thu
31,525  
-28,480  
-920  
37,053  
-42,011  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-15,509  
-27,027  
-8,093  
-8,269  
17,247  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-35,231  
47,433  
-15,670  
-37,139  
28,482  
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,866  
-7,638  
1,305  
1,264  
-2,162  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-19,150  
-11,971  
-11,941  
-10,677  
-14,828  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,088  
-6,216  
-3,434  
-16,091  
-1,017  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
70  
0  
6  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
80  
0  
-2,420  
-3,275  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
5,787  
30,122  
11,025  
-7,985  
47,169  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,688  
-93,426  
-19,833  
-11,116  
-7,874  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,200  
510  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,600  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
137  
269  
146  
151  
1,302  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,950  
-92,647  
-19,687  
-10,965  
-6,572  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
27,845  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
437,205  
342,550  
266,232  
302,558  
197,656  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-447,244  
-278,517  
-248,245  
-285,109  
-245,070  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
2,071  
-856  
-168  
0  
-49  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-11  
-14  
-13  
0  
-6  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
19,867  
63,163  
17,806  
17,449  
-47,469  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
14,703  
638  
9,144  
-1,501  
-6,873  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,603  
10,965  
1,819  
3,319  
10,192  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
2  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,306  
11,603  
10,965  
1,819  
3,319