Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
1,399  
0  
736  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
23,372  
19,428  
28,500  
59,299  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-13,810  
-10,490  
-19,846  
-38,348  
Tiền chi trả cho người lao động
 
-5,524  
-5,607  
-6,546  
-8,107  
Tiền chi trả lãi vay
 
-3  
0  
-29  
-80  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
614  
86,311  
83,175  
155,697  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-5,186  
-90,616  
-90,876  
-177,035  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-538  
-974  
-5,623  
-8,573  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
0  
0  
-141  
-563  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
138  
2,541  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
-211  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
211  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
-900  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
29  
36  
157  
211  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
240  
-37  
1,657  
-352  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
346  
0  
144  
1,257  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-396  
-100  
-757  
-606  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
-2  
-2  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-50  
-100  
-616  
649  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-349  
-1,111  
-4,582  
-8,276  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
1,055  
2,162  
6,754  
15,020  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
4  
-10  
10  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
706  
1,055  
2,162  
6,754