Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
17,844  
15,003  
8,198  
22,953  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,113  
1,238  
862  
9,812  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-21,284  
-6,336  
36,171  
101,249  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
-213  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-3,569  
-86,783  
0  
-155,421  
Chi phí lãi vay
0  
8,201  
7,053  
9,352  
44,561  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
2,306  
-69,825  
54,583  
22,941  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
31,955  
-41,968  
23,317  
2,816  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
19,024  
22,161  
-12,607  
12,991  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-48,162  
-30,256  
-48,183  
-44,734  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
55  
104  
499  
-4,285  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-3,323  
-3,347  
-5,846  
-12,288  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,907  
0  
-466  
-1,449  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
85,929  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
118  
-50  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
505,769  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-453,639  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-7,289  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-3,302  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-19,791  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
512,551  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-521,760  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,538  
-53  
-37,202  
11,416  
-24,058  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-2,525  
-3,066  
0  
-159  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
36  
0  
73  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-100,000  
0  
0  
0  
-3,920  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
3,920  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-88,137  
-16,895  
43,200  
-750  
-224  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
141,829  
27,212  
0  
0  
300,219  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
152,728  
354  
2,795  
1,645  
15,549  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
106,419  
8,147  
42,966  
4,815  
311,537  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
157,460  
0  
3,924  
7,589  
127,144  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-226,527  
-5,698  
-8,367  
-23,831  
-420,542  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-24,389  
0  
0  
0  
-200  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-93,455  
-5,698  
-4,444  
-16,242  
-293,598  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
25,502  
2,396  
1,320  
-12  
-6,119  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,971  
2,575  
1,255  
1,267  
7,386  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
30,472  
4,971  
2,575  
1,255  
1,267