Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
9,114,281  
6,737,836  
2,852,101  
5,409,681  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,985,433  
3,311,558  
2,215,531  
1,582,957  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
689,528  
141,827  
180,300  
95,586  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
50,260  
-64,931  
392,126  
153,521  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,015,255  
-5,967,033  
-1,894,456  
-1,333,189  
 
Chi phí lãi vay
3,401,634  
4,308,067  
2,721,940  
2,916,412  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,225,881  
8,467,323  
6,467,543  
8,824,968  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,730,252  
-335,155  
-4,510,795  
-236,771  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,227,813  
-13,486,964  
-7,424,031  
7,828,555  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
18,034,651  
18,604,164  
40,818,059  
-435,168  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,563,290  
-2,720,087  
-1,756,986  
-979,838  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
112,323  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,062,710  
-3,736,501  
-4,381,858  
-3,191,277  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,890,618  
-2,294,234  
-1,421,314  
-1,910,569  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-3,086  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
16,785,849  
4,498,547  
27,902,941  
9,896,814  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-19,222,684  
-14,301,529  
-14,514,819  
-12,078,575  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-55,811  
66,787  
38,823  
1,233,509  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-13,120,643  
-3,432,087  
-18,880,889  
-4,394,117  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5,871,048  
22,880,893  
8,840,834  
3,944,306  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-15,153,204  
-22,459,345  
-20,185,422  
-12,714,337  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
13,991,103  
15,306,966  
4,450,261  
2,592,112  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,173,727  
1,107,788  
1,152,731  
1,017,730  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,516,465  
-830,528  
-39,098,481  
-20,399,371  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
13,000  
1,310,346  
7,544,320  
4,359,528  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-30,000  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
31,918,446  
20,814,923  
20,664,802  
17,264,987  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-22,256,449  
-21,563,433  
-16,711,194  
-8,682,401  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,604,550  
-1,339,904  
-974,186  
-2,366,476  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
8,040,447  
-778,068  
10,523,742  
10,575,638  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,690,169  
2,889,951  
-671,799  
73,081  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,833,332  
6,938,465  
7,607,514  
7,534,049  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1,413  
4,916  
2,750  
384  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,141,750  
9,833,332  
6,938,465  
7,607,514