Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
13,814,017  
9,114,281  
6,737,836  
2,852,101  
5,409,681  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,783,219  
3,985,433  
3,311,558  
2,215,531  
1,582,957  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
192,436  
689,528  
141,827  
180,300  
95,586  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
194,208  
50,260  
-64,931  
392,126  
153,521  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,571,811  
-1,015,255  
-5,967,033  
-1,894,456  
-1,333,189  
Chi phí lãi vay
4,337,458  
3,401,634  
4,308,067  
2,721,940  
2,916,412  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,749,528  
16,225,881  
8,467,323  
6,467,543  
8,824,968  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-7,448,441  
-6,730,252  
-335,155  
-4,510,795  
-236,771  
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,619,029  
-1,227,813  
-13,486,964  
-7,424,031  
7,828,555  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-11,581,651  
18,034,651  
18,604,164  
40,818,059  
-435,168  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-250,551  
-2,563,290  
-2,720,087  
-1,756,986  
-979,838  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
12,864  
0  
0  
112,323  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,228,951  
-3,062,710  
-3,736,501  
-4,381,858  
-3,191,277  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,386,291  
-3,890,618  
-2,294,234  
-1,421,314  
-1,910,569  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-3,086  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-6,514,464  
16,785,849  
4,498,547  
27,902,941  
9,896,814  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-42,453,991  
-19,222,684  
-14,301,529  
-14,514,819  
-12,078,575  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,892,256  
-55,811  
66,787  
38,823  
1,233,509  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,436,680  
-13,120,643  
-3,432,087  
-18,880,889  
-4,394,117  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
20,250,180  
5,871,048  
22,880,893  
8,840,834  
3,944,306  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-45,520,920  
-15,153,204  
-22,459,345  
-20,185,422  
-12,714,337  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26,996,887  
13,991,103  
15,306,966  
4,450,261  
2,592,112  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,822,834  
1,173,727  
1,107,788  
1,152,731  
1,017,730  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-57,449,434  
-26,516,465  
-830,528  
-39,098,481  
-20,399,371  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
24,901,260  
13,000  
1,310,346  
7,544,320  
4,359,528  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-30,000  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
81,232,235  
31,918,446  
20,814,923  
20,664,802  
17,264,987  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-35,530,013  
-22,256,449  
-21,563,433  
-16,711,194  
-8,682,401  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,222,822  
-1,604,550  
-1,339,904  
-974,186  
-2,366,476  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
69,380,659  
8,040,447  
-778,068  
10,523,742  
10,575,638  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,416,761  
-1,690,169  
2,889,951  
-671,799  
73,081  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,141,750  
9,833,332  
6,938,465  
7,607,514  
7,534,049  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-1,413  
4,916  
2,750  
384  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,558,511  
8,141,750  
9,833,332  
6,938,465  
7,607,514