Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-5,850  
180  
7,018  
1,012  
13,416  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,060  
3,131  
3,103  
3,052  
2,850  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5  
1,640  
-100  
10,088  
23,727  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-21  
-2  
0  
8  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-15,551  
-14,909  
-14,640  
-17,926  
-25,168  
Chi phí lãi vay
9,854  
7,073  
8,064  
6,350  
3,806  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-8,482  
-2,906  
3,444  
2,575  
18,639  
Tăng, giảm các khoản phải thu
27,655  
1,467  
-4,274  
-26,122  
57,621  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-13,646  
7,625  
19,403  
18,424  
-36,177  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
6,699  
-3,476  
-53,775  
18,719  
-20,232  
Tăng, giảm chi phí trả trước
753  
-136  
111  
887  
-1,647  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
9,783  
-7,082  
-8,119  
-6,285  
-3,968  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,107  
0  
-470  
-2,782  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
977  
0  
0  
1,592  
814  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-210  
-308  
-900  
-1,561  
-774  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
23,529  
-5,923  
-44,110  
7,760  
11,494  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,041  
-1,299  
-1,926  
-1,913  
-4,966  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
16  
0  
0  
0  
6  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-140,915  
-146,050  
0  
0  
-2,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
143,915  
146,170  
102,500  
2,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
15,535  
17,658  
14,640  
17,926  
6,843  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
17,509  
16,479  
115,214  
18,013  
-118  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
480,888  
482,796  
620,079  
464,546  
316,613  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-515,147  
-500,908  
-580,799  
-480,077  
-318,893  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-3,160  
-4,594  
-4,160  
-10,814  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-34,260  
-21,273  
34,687  
-19,691  
-13,094  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,779  
-10,717  
105,790  
6,082  
-1,718  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,974  
16,670  
13,303  
7,220  
8,931  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
21  
2  
1  
8  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,753  
5,974  
119,095  
13,303  
7,220