Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
83,531  
97,461  
54,681  
25,219  
14,191  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
51,797  
63,309  
32,414  
26,325  
24,528  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-240  
-60  
19,961  
7,933  
5,515  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-17,728  
-15,731  
-28,535  
-24,279  
-19,687  
Chi phí lãi vay
47,468  
33,076  
36,921  
41,172  
53,905  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
91  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
164,828  
178,146  
115,442  
76,370  
78,452  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-48,603  
-335,212  
172,607  
-171,479  
156,103  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-229,978  
-203,205  
144,043  
-163,991  
31,935  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-61,339  
209,588  
-87,382  
157,127  
-175,416  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,908  
11,616  
-1,487  
-10,226  
-2,064  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-47,487  
-32,957  
-37,022  
-41,099  
-57,243  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,092  
-14,439  
-5,910  
-4,177  
-1,137  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
20  
30  
1,392  
21,024  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,733  
-1,338  
-1,240  
-3,289  
-19,355  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-243,312  
-187,781  
299,081  
-159,372  
32,299  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,548  
-10,201  
-44,173  
-43,150  
-38,912  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
19  
4,634  
1,433  
70  
998  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
34,000  
26,000  
30,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9,616  
0  
9,724  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10,224  
13,735  
18,251  
20,136  
23,852  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
46,312  
34,169  
15,234  
-22,944  
-14,062  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
18,015  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5,122,408  
3,459,889  
2,840,099  
2,532,862  
2,054,798  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,864,498  
-3,302,669  
-3,128,453  
-2,354,425  
-2,080,976  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-56,436  
-35,973  
-8,992  
-7,194  
-3,954  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
201,474  
139,262  
-297,346  
171,243  
-30,132  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,474  
-14,350  
16,968  
-11,073  
-11,896  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,153  
25,503  
8,535  
19,608  
31,503  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
15,626  
11,153  
25,503  
8,535  
19,608