Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
96,102  
28,641  
-9,136  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
125,320  
104,025  
5,601  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-33  
15  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-2,110  
-2,447  
-74  
 
Chi phí lãi vay
0  
53,858  
51,767  
2,282  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
273,136  
182,001  
-1,327  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
40,691  
-49,181  
-3,978  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-5,940  
-489  
-472  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
40,015  
-125,338  
4,037  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
114  
-33  
-7,601  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
-56,962  
-28,698  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
765,613  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-466,754  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-26,183  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
-41,730  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
35,978  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-70,025  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
196,899  
291,055  
-21,738  
-9,342  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20,051  
-110,571  
-283,255  
-502,197  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-45,753  
-2,300  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
517  
1,733  
2,372  
74  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-19,534  
-154,592  
-283,184  
-502,123  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
57,500  
125,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
242,262  
490,080  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-232,000  
-216,890  
-28,760  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-232,000  
-159,390  
338,501  
490,080  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-54,635  
-22,927  
33,579  
-21,385  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
56,353  
34,194  
615  
21,999  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
33  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,718  
11,300  
34,194  
615