Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
18,655  
52,703  
18,190  
25,652  
25,333  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,903  
2,288  
1,545  
921  
1,094  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,800  
-597  
1,398  
-213  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-2  
47  
-110  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,627  
-54,903  
-7,409  
-14,379  
-18,335  
Chi phí lãi vay
114  
3,721  
4,810  
4,408  
3,071  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
11,045  
2,010  
16,537  
18,047  
10,840  
Tăng, giảm các khoản phải thu
8,583  
-7,645  
45,096  
-30,137  
25,807  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1  
0  
7  
0  
-6  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,162  
-438  
-1,094  
2,804  
-6,098  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-135  
23  
38  
32  
77  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-114  
-3,773  
-4,810  
-4,408  
-3,071  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,206  
-16,469  
-4,416  
-7,976  
-12,028  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
31,907  
38,332  
125,529  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,079  
-1,155  
-30,438  
-96,150  
-81,989  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,257  
-27,448  
52,827  
-79,456  
59,061  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-21,689  
-38,773  
-26,502  
-107,774  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
26,117  
130,255  
57  
239  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-12,850  
-634  
-222,984  
-460,415  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
34,150  
0  
51,300  
272,244  
468,143  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,548  
2,797  
10,806  
18,601  
22,381  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
40,126  
81,429  
35,027  
-39,675  
30,109  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-1,692  
0  
0  
-586  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
107,637  
200,694  
507,496  
356,657  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-145,484  
-283,958  
-424,568  
-375,674  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-22,832  
-14,926  
-12,653  
-12,658  
-15,823  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-22,832  
-54,466  
-95,918  
70,270  
-35,426  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
26,551  
-485  
-8,063  
-48,861  
53,744  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,989  
2,474  
10,538  
59,352  
5,498  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
-1  
47  
110  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
28,540  
1,989  
2,474  
10,538  
59,352