Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
18,537  
20,341  
22,745  
23,050  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,699  
5,750  
5,843  
5,262  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
78  
-540  
-1,224  
246  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
12  
6  
-2  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-289  
-751  
-1,395  
-769  
 
Chi phí lãi vay
213  
61  
27  
63  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
25,250  
24,867  
25,994  
27,853  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,650  
-3,608  
486  
-3,171  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,809  
5,900  
-16,109  
-7,355  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,903  
-4,561  
2,507  
2,656  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-557  
108  
126  
-3  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-213  
-61  
-27  
-63  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,962  
-3,240  
-4,189  
-3,530  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,182  
-2,147  
-2,502  
-1,460  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20,409  
17,258  
6,287  
14,926  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,837  
-9,906  
-5,915  
-4,818  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
151  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
136  
783  
1,373  
775  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,550  
-9,124  
-4,542  
-4,043  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
114,802  
49,135  
32,034  
33,467  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-114,802  
-49,135  
-32,034  
-33,467  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-15,846  
-13,970  
-15,115  
-11,197  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-15,846  
-13,970  
-15,115  
-11,197  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-987  
-5,836  
-13,370  
-314  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
13,979  
19,815  
33,186  
33,500  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,991  
13,979  
19,815  
33,186