Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
909,699  
768,737  
524,275  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
457,832  
433,892  
417,692  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
104,169  
41,669  
148,659  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
584  
-272  
-1,315  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-72,626  
-129,999  
-56,118  
0  
0  
Chi phí lãi vay
151,488  
160,691  
161,134  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
62,000  
60,761  
-12,031  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,613,146  
1,335,479  
1,182,295  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-167,925  
113,746  
-69,822  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-41,938  
-301,062  
889,909  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
190,331  
161,914  
-845,490  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-795  
36,494  
32,828  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-153,145  
-163,255  
-175,186  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-186,787  
-155,289  
-142,455  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
71,813  
33,485  
79,100  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-21,745  
-24,684  
-47,644  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
9,312,954  
6,612,094  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-6,770,155  
-4,772,442  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-795,691  
-742,137  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-219,027  
-248,978  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-107,120  
-90,778  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
165,240  
309,952  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-527,039  
-628,075  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,302,955  
1,036,828  
903,536  
1,059,162  
439,636  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,279,486  
-1,173,734  
-912,943  
-268,361  
-175,899  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
213  
1,644  
11,694  
38,933  
1,228  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,449  
0  
-10,137  
-10,442  
-309  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
296  
83  
13,300  
409  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-402,963  
-19,147  
-2,016  
-104  
-57  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-3,755  
455  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
45,897  
38,874  
24,093  
32,345  
5,679  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,641,788  
-1,155,822  
-888,770  
-194,329  
-168,949  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2,206,540  
563,379  
9,800  
228,239  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-3  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,399,331  
4,165,492  
3,872,821  
3,556,672  
4,302,391  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,392,362  
-4,118,243  
-4,089,772  
-4,196,674  
-4,113,981  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-18,608  
-12,338  
-43,018  
-13,559  
-33,418  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-511,916  
-134,061  
-84,435  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,682,985  
464,230  
-334,607  
-425,323  
154,992  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,344,152  
345,235  
-319,842  
439,511  
425,679  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,054,086  
708,454  
1,026,375  
586,487  
160,753  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-584  
397  
1,920  
378  
53  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,397,654  
1,054,086  
708,454  
1,026,375  
586,485