Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-7,968  
17,926  
29,995  
106,141  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
51,440  
42,427  
34,573  
29,477  
20,912  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,479  
1,624  
-2,556  
703  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-63  
419  
2,641  
-20  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,659  
-17,077  
-2,060  
-84,255  
0  
Chi phí lãi vay
19,752  
14,317  
6,758  
7,792  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
59,021  
59,636  
69,352  
59,838  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
38,097  
-74,607  
-16,349  
6,811  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-86  
21,226  
-15,568  
-5,578  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-39,335  
26,565  
39,025  
7,927  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-777  
-7,321  
-1,356  
3,275  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
16,200  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-19,794  
-14,228  
-6,726  
-7,752  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,667  
-3,966  
-16,478  
-6,691  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,902  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,484  
-443  
-798  
-5,731  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
714,788  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-655,088  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-41,895  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-4,509  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-4,920  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
12,014  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-20,363  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
28,975  
6,864  
67,302  
54,000  
26  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-24,277  
-137,644  
-31,211  
-71,066  
-30,787  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
436  
11,234  
978  
1,113  
2,994  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-40,892  
0  
0  
-8,604  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
31,428  
0  
0  
9,000  
7,960  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-15,824  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,000  
21,642  
12,598  
27,622  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,335  
2,409  
1,743  
13,235  
22,562  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
11,922  
-159,075  
-15,893  
-20,096  
-5,875  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
2,940  
0  
0  
4,514  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
299,888  
348,404  
116,951  
138,147  
46,190  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-331,536  
-200,278  
-87,537  
-133,971  
-33,364  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-8,892  
-9,313  
-8,842  
-6,549  
-988  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,328  
-43,303  
-33,033  
-55,348  
-20,187  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-46,868  
98,449  
-12,460  
-57,721  
-3,835  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,972  
-53,762  
38,949  
-23,817  
-9,684  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
37,707  
91,466  
52,507  
76,326  
86,008  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
3  
10  
-1  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,736  
37,707  
91,466  
52,507  
76,326