Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
51,518  
55,527  
42,603  
 
5,621  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
740  
13,257  
12,613  
 
1,084  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-937  
 
-2  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-72,052  
-31  
-50,722  
 
-241  
Chi phí lãi vay
0  
-94,404  
0  
 
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-19,795  
-25,651  
3,557  
 
6,462  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,537  
6,939  
-15,786  
 
9,074  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
68  
428  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-862  
-5,315  
-23,283  
 
-16,101  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-21  
901  
1,506  
 
469  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
 
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,438  
-9,697  
-10,623  
 
-1,450  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
6,819  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-4,191  
 
-2,617  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-39,653  
-32,754  
-48,392  
 
2,656  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-684,402  
-60,418  
-5,645  
 
-1,138  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,931  
0  
0  
 
234  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-900,000  
-669,436  
 
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
48,600  
0  
 
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
735,000  
0  
0  
 
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
28  
6,746  
23,344  
 
7  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
53,557  
-905,072  
-651,738  
 
-897  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
1,505,312  
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-588  
 
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
1,504,725  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,903  
-937,826  
804,595  
 
1,759  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,895  
940,690  
135,158  
 
145,615  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
31  
937  
 
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,799  
2,895  
940,690  
 
147,375