Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
518  
0  
0  
570  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
43,747  
29,453  
35,390  
37,028  
38,423  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-31,022  
-14,468  
-17,170  
-11,506  
-14,122  
Tiền chi trả cho người lao động
-8,204  
-16,042  
-18,208  
-10,892  
-13,723  
Tiền chi trả lãi vay
-204  
-286  
-111  
-23  
-187  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-457  
-1,078  
-610  
-910  
-390  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,521  
928  
7,168  
3,039  
4,670  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,810  
-1,584  
-4,042  
-16,432  
-14,621  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
570  
-3,076  
2,417  
304  
49  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-40  
-638  
-1,909  
-13  
-497  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
124  
0  
0  
0  
17  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-644  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
220  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
247  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
214  
269  
300  
58  
253  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
518  
-766  
-1,609  
45  
-227  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,365  
13,170  
2,159  
3,100  
7,553  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-28,410  
-7,936  
-2,222  
-2,753  
-6,100  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-2,570  
-1,028  
-805  
-636  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,045  
2,665  
-1,091  
-458  
817  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
44  
-1,178  
-284  
-109  
640  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
130  
1,308  
1,591  
1,700  
1,061  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
174  
130  
1,308  
1,591  
1,700