Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
230,457  
179,068  
169,856  
147,264  
89,747  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
96,649  
96,657  
96,254  
101,201  
118,748  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-294  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
376  
4,461  
1,384  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,233  
-4,616  
-3,123  
-2,799  
-563  
Chi phí lãi vay
6,437  
12,479  
22,307  
29,732  
42,377  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
330,016  
283,589  
285,671  
279,859  
251,692  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-71,358  
31,689  
-16,834  
6,536  
-48,759  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,805  
-1,177  
-6,497  
-6,888  
-128  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
13,435  
-13,836  
582  
-960  
-2,691  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-936  
2,143  
-2,013  
-6,143  
-795  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-6,409  
-13,051  
-22,633  
-30,964  
-49,684  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,636  
-9,081  
-6,266  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
117  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,876  
-7,834  
-5,906  
-5,479  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
250,431  
272,443  
226,103  
235,961  
149,753  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-313,395  
-71,084  
-74,952  
-42,637  
-1,693  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
258  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
125  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,975  
4,616  
2,403  
2,799  
563  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-310,162  
-66,343  
-72,549  
-39,838  
-1,130  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
223,284  
23,011  
89,872  
27,461  
17,278  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-199,518  
-112,933  
-197,474  
-143,779  
-147,561  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-74,645  
-74,784  
-74,867  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-50,878  
-164,705  
-182,469  
-116,318  
-130,283  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-110,610  
41,394  
-28,915  
79,805  
18,340  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
144,886  
103,491  
132,407  
52,601  
34,262  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
34,276  
144,886  
103,491  
132,407  
52,601