Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
9,514  
14,846  
15,104  
9,668  
4,840  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,591  
3,234  
3,300  
3,403  
3,276  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
-177  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-5  
-652  
-1,567  
-81  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,450  
-2,727  
-3,185  
-2,666  
-2,439  
Chi phí lãi vay
37  
76  
56  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
9,691  
15,424  
14,623  
8,660  
5,595  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-17,081  
17,268  
-23,027  
-2,519  
6,853  
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,661  
-1,751  
3,831  
-7,371  
-362  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,540  
-29,612  
5,044  
19,173  
26,661  
Tăng, giảm chi phí trả trước
17  
44  
251  
267  
-568  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-30  
-76  
-36  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,687  
-2,737  
-7,005  
-2,104  
-717  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,057  
-1,740  
-935  
-845  
-1,679  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-11,026  
-3,179  
-7,253  
15,262  
35,783  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,439  
-1,812  
-334  
-1,561  
-1,638  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-90,000  
-95,000  
-137,000  
-116,500  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
90,000  
100,000  
137,000  
114,500  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-38,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,242  
10,000  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,856  
3,012  
3,152  
2,358  
2,216  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3,659  
16,200  
2,818  
-1,203  
-37,422  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,637  
7,000  
4,500  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-11,500  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,400  
-7,500  
-7,500  
-5,880  
-9,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,763  
-12,000  
-3,000  
-5,880  
-9,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,130  
1,021  
-7,436  
8,179  
-10,639  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,635  
17,611  
24,899  
16,764  
27,408  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
3  
148  
-44  
-5  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,506  
18,635  
17,611  
24,899  
16,764