Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
455,323  
310,728  
420,338  
287,315  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
65,363  
60,800  
42,407  
27,314  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
14,245  
12,109  
13,109  
18,585  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-229  
-769  
497  
429  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
-14  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
-41,460  
-15,511  
 
Chi phí lãi vay
-68,528  
11,788  
9,250  
3,211  
 
Thu lãi và cổ tức
13,003  
-46,009  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
479,177  
348,633  
444,140  
321,343  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,048  
-6,412  
2,295  
12,754  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
88,719  
31,375  
-182,774  
52,138  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
125,970  
78,633  
175,136  
50,131  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,253  
3,728  
5,028  
3,033  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-13,480  
-12,948  
-8,003  
-2,941  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-60,114  
-10,325  
-49,222  
-20,515  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
788  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-929  
-6,304  
-18,796  
-20,000  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
623,548  
426,379  
368,592  
395,943  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-77,079  
-144,313  
-58,266  
-111,519  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
376  
89  
1,655  
39  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-8,892,400  
-6,161,500  
-2,802,053  
-1,391,900  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
8,447,400  
6,161,500  
2,802,053  
1,391,900  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-11,556  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
65,263  
47,967  
38,303  
13,599  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-467,996  
-96,256  
-18,308  
-97,882  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,283,284  
1,652,171  
1,794,355  
279,830  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,250,000  
-1,928,082  
-1,492,729  
-48,450  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-53,158  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-31,895  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
33,284  
-275,910  
269,731  
178,222  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
188,836  
54,212  
620,015  
476,283  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,425,460  
1,370,410  
751,034  
275,248  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
837  
-639  
-497  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,614,296  
1,425,460  
1,370,410  
751,034