Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
38,131  
49,212  
6,872  
588  
6,289  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20,446  
18,240  
17,660  
20,129  
21,135  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-781  
2,716  
-269  
23  
100  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-1  
0  
0  
55  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,563  
896  
-152  
-4,405  
-1,387  
Chi phí lãi vay
795  
10,635  
18,518  
19,880  
34,339  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
57,027  
81,699  
42,628  
36,215  
60,532  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-44,854  
119,834  
-3,384  
-1,405  
-24,366  
Tăng, giảm hàng tồn kho
43,723  
50,308  
15,504  
-15,791  
50,324  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
17,493  
8,829  
-30,633  
-13,153  
-33,311  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-490  
-1,036  
3,842  
-2,655  
1,311  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-830  
-10,860  
-18,576  
-20,054  
-34,899  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,544  
-9,434  
-849  
-1,928  
-1,131  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10  
6  
2,182  
11,224  
10,111  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,693  
-207  
-930  
-9,958  
-12,573  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
58,841  
239,139  
9,782  
-17,506  
15,998  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,625  
-6,421  
-12,144  
-5,929  
-34,488  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
283  
1,169  
0  
417  
1,171  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,280  
104  
93  
242  
374  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-16,062  
-5,148  
-12,051  
-5,270  
-32,943  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
159,335  
815,746  
1,415,906  
1,272,611  
1,496,345  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-204,008  
-1,006,457  
-1,437,930  
-1,262,170  
-1,419,890  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-22,519  
-4,495  
0  
-3,815  
-4,544  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-67,193  
-195,206  
-22,024  
6,625  
71,912  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-24,413  
38,785  
-24,292  
-16,151  
54,967  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
70,869  
32,084  
56,376  
72,527  
17,560  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
46,456  
70,869  
32,084  
56,376  
72,527