Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,834  
9,436  
8,747  
2,993  
12,561  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,818  
3,721  
3,465  
3,306  
5,311  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
-120  
-1,101  
3,699  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-85  
-4,756  
-7,657  
0  
-22,680  
Chi phí lãi vay
17,556  
15,546  
11,214  
10,023  
11,897  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
32,122  
23,947  
15,648  
15,221  
10,788  
Tăng, giảm các khoản phải thu
100,254  
-103,605  
-116,687  
-10,603  
-14,957  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-74,963  
-17,640  
-51,485  
1,254  
44,838  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,956  
41,476  
116,592  
-39,637  
9,382  
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,544  
10,576  
-13,342  
-8,771  
1,969  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-17,602  
-15,429  
-11,050  
-10,064  
-11,723  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,089  
-1,805  
-628  
-4,616  
-2,102  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-336  
-147  
-423  
-415  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
42,886  
-62,627  
-61,375  
-57,631  
38,196  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,589  
-8,774  
-3,362  
-3,796  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
2,429  
910  
0  
30,455  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-14,000  
-5,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
5,000  
14,000  
0  
83  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
4,549  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
76  
424  
696  
0  
1,542  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,512  
-921  
2,792  
-8,796  
32,080  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
450,977  
453,356  
388,685  
278,483  
280,800  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-482,980  
-383,217  
-339,414  
-247,182  
-296,638  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,200  
-7,200  
-2,000  
-7,200  
-6,400  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-39,204  
62,939  
47,271  
24,101  
-22,238  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,170  
-609  
-11,311  
-42,326  
48,038  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,828  
18,437  
29,748  
72,075  
24,037  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,998  
17,828  
18,437  
29,748  
72,075