Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
55,948  
30,582  
20,963  
22,593  
16,196  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,175  
5,667  
7,890  
9,781  
11,221  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
19,637  
-242  
-429  
3,912  
924  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-9,604  
-23,088  
-4,626  
-949  
-4,330  
Chi phí lãi vay
29,000  
14,173  
13,338  
9,476  
18,182  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
100,156  
27,092  
37,136  
44,812  
42,194  
Tăng, giảm các khoản phải thu
39,836  
-184,885  
-12,916  
31,774  
-93,538  
Tăng, giảm hàng tồn kho
275,498  
-665,903  
-19,988  
-67,646  
-25,760  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-420,372  
883,732  
26,758  
101,006  
144,168  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-13,240  
-8,675  
-2,844  
-4,474  
674  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-63,461  
-46,543  
-10,145  
-8,502  
-18,182  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-20,803  
-12,036  
-24,060  
-2,344  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
89  
221  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-24,813  
-1,750  
-1,217  
-2,008  
-1,361  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-127,198  
-8,880  
-7,054  
92,618  
48,194  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-93,353  
-4,884  
-1,000  
-947  
-172  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
40,369  
53,834  
100  
20,566  
12,729  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-56,060  
0  
-740  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
740  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,500  
-400  
0  
-77,500  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
20,000  
0  
77,500  
85  
7,849  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
9,611  
4,636  
2,958  
2,842  
3,462  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-25,874  
-2,874  
80,298  
-55,693  
23,868  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
2,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
694,507  
448,994  
335,476  
318,391  
242,849  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-570,098  
-359,000  
-400,375  
-304,002  
-281,361  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-11,937  
-14,365  
-14,159  
-11,865  
-17,797  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
112,472  
77,630  
-79,057  
2,525  
-56,309  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-40,600  
65,875  
-5,814  
39,449  
15,753  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
133,179  
67,304  
73,117  
33,669  
17,916  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
92,580  
133,179  
67,304  
73,117  
33,669