Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
22,296  
16,120  
15,278  
14,355  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,430  
4,481  
54,772  
10,174  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,707  
6,313  
-4,374  
2,714  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-2  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,317  
-3,699  
-3,617  
-1,759  
 
Chi phí lãi vay
10,856  
3,042  
56  
2,184  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
41,971  
26,258  
62,113  
27,668  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-26,922  
-167,035  
-54,958  
18,604  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-12,892  
-62,668  
20,519  
132,143  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-12,770  
125,043  
-41,639  
-57,482  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-520  
-8,130  
240  
-5,339  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-9,059  
-2,676  
-56  
-2,184  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,514  
-3,027  
-2,065  
-4,534  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
-2,776  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,788  
-3,976  
0  
-3,582  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-31,494  
-96,211  
-18,622  
105,293  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,039  
-3,987  
-527  
-342  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,477  
2,780  
0  
1,134  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-51  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,000  
0  
1,180  
1,952  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
90  
919  
2,951  
2,484  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4,478  
-289  
3,604  
5,228  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
3,720  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
314,416  
190,934  
0  
84,246  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-284,786  
-93,667  
-7,401  
-151,890  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,204  
-11,388  
-11,861  
-17,754  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
27,146  
85,879  
-19,262  
-85,398  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
130  
-10,621  
-34,280  
25,123  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,953  
41,574  
75,851  
50,729  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
2  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,083  
30,953  
41,574  
75,851