Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (VBG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
600  
6,507  
6,463  
3,010  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,324  
10,680  
14,164  
13,982  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
21  
1,111  
618  
-1,080  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
160  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-59  
-22  
-66  
-7,348  
 
Chi phí lãi vay
908  
1,419  
1,103  
1,657  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,793  
19,696  
22,282  
10,382  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
40,130  
8,729  
-15,791  
1,823  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,533  
1,921  
2,778  
15,256  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-21,400  
-20,891  
-17,615  
-2,925  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
233  
-519  
-2,722  
1,222  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-926  
-1,411  
-1,091  
-1,651  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,349  
-1,132  
-710  
-1,849  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,131  
145  
1,481  
6,561  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,311  
-384  
-1,823  
-1,540  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20,770  
6,154  
-13,211  
27,281  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,943  
-6,917  
-8,348  
-8,718  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6  
0  
0  
539  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
6,678  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
53  
22  
63  
130  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,884  
-6,895  
-8,285  
-1,370  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
23,390  
55,201  
58,207  
42,899  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-33,641  
-52,237  
-49,632  
-55,131  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,448  
-377  
0  
-1,074  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-17,699  
2,587  
8,576  
-13,306  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-813  
1,846  
-12,920  
12,604  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,882  
3,036  
15,957  
3,353  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,069  
4,882  
3,036  
15,957