Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
59,277  
72,042  
55,540  
83,577  
109,245  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,386  
5,582  
5,606  
5,883  
6,208  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
-462  
-264  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
5  
9  
-3  
-2  
25  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
-7,059  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,169  
0  
-9,292  
-10,497  
-16,954  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
58,498  
70,574  
51,851  
78,498  
98,260  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,471  
2,677  
859  
13,899  
20,047  
Tăng, giảm hàng tồn kho
48,800  
-9,212  
-31,211  
-13,002  
32,945  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-10,712  
-62,830  
-14,408  
6,719  
-64,063  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,738  
431  
-4,912  
-7,376  
-11,297  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-16,940  
-7,290  
-12,868  
-21,031  
-25,722  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
125  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,191  
-7,778  
-2,703  
-11,581  
-8,029  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
73,722  
-13,428  
-13,392  
46,126  
42,266  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,781  
-6,360  
-9,032  
-38,093  
-6,099  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1  
165  
22  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-10,000  
0  
-126,000  
-10,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
126,462  
150,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,430  
7,131  
9,127  
10,475  
16,954  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,351  
-9,228  
260  
-27,133  
150,855  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-63,945  
-37,722  
-33,327  
-72,284  
-43,460  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-63,945  
-37,722  
-33,327  
-72,284  
-43,460  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,425  
-60,378  
-46,459  
-53,291  
149,661  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
81,979  
142,367  
188,823  
242,112  
92,426  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-5  
-9  
3  
2  
25  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
88,399  
81,979  
142,367  
188,823  
242,112