Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,420  
9,399  
10,370  
9,073  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,923  
5,167  
5,027  
4,682  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-3,186  
-5,755  
3,604  
3,295  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,588  
-1,819  
-3,945  
-5,348  
 
Chi phí lãi vay
11,858  
11,666  
8,269  
8,969  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
18,428  
18,657  
23,325  
20,670  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-97,665  
-114,632  
-17,822  
-93,506  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,788  
14,196  
1,908  
47,611  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
157,577  
49,884  
-24,614  
62,942  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
195  
9,864  
617  
-4,026  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-11,984  
-12,261  
-8,135  
-8,970  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,406  
-3,911  
0  
-9,131  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
42  
110  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-231  
-1,117  
-369  
-514  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
62,126  
-39,277  
-24,980  
15,076  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-409  
-3,126  
-3,230  
-7,876  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
48  
355  
1,104  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-42,922  
-18,364  
-1,582  
-2,938  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
25,624  
9,012  
1,486  
685  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,538  
1,772  
3,591  
4,244  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-16,169  
-10,658  
620  
-4,781  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
311,950  
316,248  
191,782  
152,066  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-343,108  
-262,983  
-166,992  
-151,607  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,891  
-6,896  
-7,019  
-7,501  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-38,050  
46,368  
17,771  
-7,042  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
7,908  
-3,567  
-6,589  
3,252  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,287  
10,853  
17,442  
14,190  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
15,194  
7,287  
10,853  
17,442