Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
77,662  
87,335  
61,118  
77,338  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
13,098  
16,311  
17,335  
17,702  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-32  
-1,313  
1,380  
105  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-675  
117  
894  
1,562  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-73  
-622  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
-10,748  
-9,038  
 
Chi phí lãi vay
8,803  
8,127  
5,563  
4,898  
 
Thu lãi và cổ tức
-5,725  
-8,057  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
93,059  
101,898  
75,542  
92,568  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,463  
-86,821  
36,326  
4,301  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
65,531  
-132,740  
20,019  
-22,131  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-10,643  
65,367  
-76,551  
-5,161  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-372  
45  
74  
-803  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-8,666  
-7,771  
-5,565  
-4,857  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,906  
-13,495  
-19,710  
-10,710  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,821  
-1,244  
-1,594  
-1,158  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
103,717  
-74,761  
28,540  
52,049  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,784  
-17,580  
-16,870  
-9,985  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
73  
622  
16  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-30,000  
-40,800  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
70,800  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,100  
8,485  
9,988  
9,368  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,612  
32,327  
-47,666  
-617  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
555,681  
720,522  
416,931  
433,095  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-590,812  
-661,538  
-438,279  
-414,926  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-82,838  
-36,817  
0  
-27,892  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-117,969  
22,167  
-21,348  
-9,723  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-18,864  
-20,267  
-40,474  
41,709  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
173,787  
194,077  
234,552  
192,842  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
-23  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
154,924  
173,787  
194,077  
234,552