Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,212  
2,579  
2,193  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,650  
1,822  
1,540  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,757  
683  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
11  
21  
457  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,601  
-99  
-157  
0  
 
Chi phí lãi vay
1,457  
1,419  
1,211  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,486  
6,425  
5,244  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
33,539  
-39,256  
-19,913  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-8,836  
38,255  
-31,167  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-38,450  
5,476  
74,847  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-202  
-2,285  
735  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,405  
-1,433  
-1,463  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,585  
-616  
-338  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-18  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
843,252  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-771,369  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-13,858  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-1,569  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-92  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
2,461  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-55,059  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-10,452  
6,547  
27,945  
3,765  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-610  
-324  
0  
-781  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,052  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
125  
99  
157  
113  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
5,568  
-225  
157  
-668  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-61  
-47  
-53  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
38,279  
42,839  
6,622  
31,856  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-31,371  
-45,994  
-30,037  
-36,687  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,566  
-1,050  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,281  
-4,252  
-23,468  
-4,831  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
396  
2,070  
4,633  
-1,734  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,036  
15,963  
11,330  
15,664  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
2  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
18,432  
18,036  
15,963  
13,931