Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
898,128  
948,032  
288,046  
-35,787  
-321,370  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
383,684  
382,595  
389,567  
601,781  
567,238  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
78,555  
57,350  
2,368  
102,238  
461,071  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-243  
9,260  
4,331  
32,937  
37,907  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-500,574  
-429,039  
-36,969  
-253,316  
-322,281  
Chi phí lãi vay
218,107  
236,421  
271,100  
655,382  
738,102  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-8,630  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,077,657  
1,195,989  
918,443  
1,103,236  
1,160,666  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-210,699  
-8,181  
72,822  
-484,873  
636,355  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-549,362  
-776,477  
1,096,515  
-520,895  
656,422  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
511,994  
-57,541  
-386,142  
1,267,659  
-1,161,635  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,745  
-4,314  
118,861  
29,967  
121,987  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
296,717  
81,505  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-217,277  
-237,442  
-272,784  
-658,969  
-745,796  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-110,086  
-119,517  
-93,772  
-37,056  
-30,326  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
16,345  
12,987  
25,474  
29,655  
15,848  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-36,644  
-19,650  
-23,792  
-32,122  
-90,723  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
474,182  
-14,147  
1,752,341  
778,108  
562,800  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-152,051  
-110,123  
-64,756  
-259,209  
-424,770  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
8,967  
120,709  
34,750  
37,033  
9,571  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-164,075  
-157,947  
-53,061  
-72,411  
-79,215  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
109,619  
76,813  
21,000  
338  
18,510  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-240,633  
-100,815  
-237,335  
-291,171  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
12,643  
95,256  
127,111  
55,337  
19,644  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
309,796  
208,505  
123,726  
191,649  
229,890  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
124,899  
-7,420  
87,954  
-284,599  
-517,541  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
17,333,871  
15,663,737  
16,713,595  
23,946,363  
25,021,708  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-18,442,164  
-15,409,906  
-18,359,918  
-24,348,159  
-26,184,793  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-3,975  
-12,698  
-6,625  
-2,721  
-1,617  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
241  
325  
-21,199  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,112,026  
241,458  
-1,674,147  
-404,517  
-1,164,702  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-512,945  
219,891  
166,148  
88,992  
-1,119,443  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,754,246  
1,533,373  
1,366,670  
1,277,608  
2,397,673  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
111  
982  
555  
70  
-621  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,241,412  
1,754,246  
1,533,373  
1,366,670  
1,277,608