Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
31,093  
9,590  
8,917  
6,300  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,308  
6,575  
6,481  
7,972  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-472  
5,550  
7,944  
6,358  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
50  
10  
1  
-1  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,156  
-132  
-12  
-15  
 
Chi phí lãi vay
2,871  
2,584  
3,022  
3,913  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
36,693  
24,177  
26,354  
24,528  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,095  
-14,057  
2,507  
10,157  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
325  
7,409  
-6,506  
1,559  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,903  
-4,695  
-548  
-23,218  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,106  
865  
855  
810  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,007  
-2,495  
-2,996  
-3,833  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,293  
-6,256  
-2,010  
-1,935  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
100  
180  
60  
45  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-451  
-512  
-199  
-125  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,263  
4,616  
17,517  
7,988  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,002  
-2,952  
-6,413  
-5,357  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
121  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-33,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,379  
11  
12  
15  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-39,623  
-2,821  
-6,402  
-5,342  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
44,756  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
159,066  
111,645  
112,015  
164,455  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-165,811  
-113,174  
-122,876  
-166,562  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-225  
-408  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,800  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
32,985  
-1,936  
-10,861  
-2,107  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,625  
-141  
254  
539  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,752  
1,893  
1,639  
1,099  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,377  
1,752  
1,893  
1,639