Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,299  
14,037  
16,384  
15,288  
16,138  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,225  
2,688  
2,269  
1,870  
1,776  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
57  
403  
-356  
469  
1,975  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-618  
-1,198  
-158  
76  
-525  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,647  
-1,560  
-1,278  
-976  
-599  
Chi phí lãi vay
0  
0  
10  
106  
389  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,316  
14,371  
16,870  
16,833  
19,154  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,344  
-33,551  
34,510  
19,734  
-26,658  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,302  
59  
-8,770  
2,406  
7,711  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
26,620  
-6,524  
29,109  
11,454  
11,514  
Tăng, giảm chi phí trả trước
656  
186  
-1,266  
-361  
389  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-10  
-106  
-389  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,183  
-4,316  
-5,428  
-4,395  
-3,746  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10  
68  
0  
2  
132  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-751  
-1,752  
-2,325  
-1,808  
-4,087  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
33,023  
-31,459  
62,690  
43,758  
4,020  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,244  
-7,576  
-5,749  
-1,370  
-2,446  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,083  
103  
430  
-131  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-618  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5,769  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-8,100  
-4,536  
-14,000  
-1,100  
-100  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
8,766  
-1,800  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
543  
1,504  
827  
1,111  
599  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,566  
-1,739  
-20,292  
-1,489  
-1,947  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
9,262  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-300  
-2,989  
-8,949  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-706  
-6,416  
-7,521  
-8,269  
-3,453  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-706  
-6,416  
-7,821  
-11,258  
-3,140  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
27,751  
-39,614  
34,577  
31,011  
-1,067  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
51,135  
89,551  
54,815  
23,886  
24,946  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
535  
1,198  
159  
-81  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
79,420  
51,135  
89,551  
54,815  
23,886