Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
281,853  
268,684  
125,409  
73,367  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,402  
19,136  
10,044  
6,406  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-8,265  
40,707  
129,422  
44,193  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-973  
-4,049  
9,775  
-1,809  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-36,551  
-34,071  
-23,303  
-14,914  
 
Chi phí lãi vay
2,533  
4,458  
3,102  
2,296  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
1,540  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
257,998  
294,865  
254,450  
111,078  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-390,676  
-59,769  
59,074  
-111,041  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
127,802  
296,067  
-493,017  
-4,821  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
359,452  
-147,958  
549,997  
-8,155  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,440  
1,297  
589  
-1,728  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,340  
-4,476  
-3,128  
-2,080  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-95,965  
-51,949  
-41,459  
-17,329  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
41  
10  
755  
369  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,874  
-3,283  
-2,038  
-2,282  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
247,998  
324,806  
325,222  
-35,988  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-21,936  
-178,952  
-20,301  
-11,393  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
113  
333  
317  
38  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-956,000  
-770,200  
-808,437  
-4,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
756,600  
730,444  
294,193  
57,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-5,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
36,629  
33,828  
22,435  
14,952  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-189,594  
-184,547  
-511,794  
56,597  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
5,269  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
121,260  
414,920  
337,870  
93,239  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-115,689  
-427,911  
-324,873  
-77,560  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,900  
-5,282  
-4,786  
-9,597  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-328  
-18,273  
13,479  
6,082  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
58,075  
121,986  
-173,092  
26,691  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
152,892  
30,905  
204,386  
177,681  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-237  
0  
-389  
14  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
210,730  
152,892  
30,905  
204,386