Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
220  
-2,893  
858  
2,302  
2,277  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,390  
1,301  
1,325  
1,385  
1,394  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
530  
-2  
-5  
-22  
-39  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
35  
11  
7  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-138  
-469  
-1,019  
-1,253  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,139  
-1,698  
1,719  
2,654  
2,379  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,389  
-987  
616  
-2,574  
129  
Tăng, giảm hàng tồn kho
10  
2,169  
-2,094  
1,827  
2,356  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-766  
-231  
-211  
-877  
-2,838  
Tăng, giảm chi phí trả trước
10  
-618  
185  
-16  
92  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
105  
-87  
-442  
-546  
-711  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
18  
0  
102  
21  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1  
-53  
-337  
-212  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3,904  
-1,504  
-462  
275  
1,407  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,249  
61  
-1,458  
-661  
-1,783  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
182  
1,300  
191  
900  
468  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-2,050  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
50  
61  
1,750  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
138  
349  
566  
1,015  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,056  
1,499  
-868  
866  
-600  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-588  
-1,599  
-1,444  
-1,535  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-588  
-1,599  
-1,444  
-1,535  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-152  
-593  
-2,929  
-302  
-728  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,910  
4,503  
7,432  
7,734  
8,461  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,758  
3,910  
4,503  
7,432  
7,734