Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
167,354  
79,329  
62,861  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20,752  
20,866  
27,893  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-373  
-840  
641  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-11  
-8  
-8  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-82,161  
-44,573  
-29,586  
0  
0  
Chi phí lãi vay
1,040  
582  
79  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
106,601  
55,355  
61,879  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-19,557  
1,647  
2,752  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-32,063  
26,128  
13,525  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,146  
25,483  
2,365  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,874  
320  
540  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-377  
-81  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-21,165  
-7,860  
-15,824  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
11,138  
38,081  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11,195  
-22,517  
-43,071  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
503,715  
786,129  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-145,530  
-134,713  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-233,432  
-339,993  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-254  
-18,746  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-22,375  
-38,748  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
26,364  
8,309  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-118,501  
-324,443  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
25,894  
89,318  
60,165  
9,987  
-62,205  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-75,628  
-110,262  
-283,843  
-361,974  
-96,721  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
60,101  
74,949  
37,727  
66,102  
69,005  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,805  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
43,775  
248,506  
6,545  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-2,182  
0  
-11,831  
-10,104  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
29,155  
820  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,074  
1,949  
6,907  
38,050  
33,314  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,453  
-35,545  
-166,279  
-20,327  
-1,767  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
159,444  
33,417  
92,398  
95,150  
403,135  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-155,722  
0  
-1,401  
-424,358  
-252,041  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-43,140  
-43,681  
-72,817  
-70,681  
-78,338  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-39,418  
-10,264  
18,180  
-399,890  
72,756  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-21,977  
43,509  
-87,934  
-410,230  
8,784  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
136,194  
92,677  
180,602  
590,633  
580,225  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
24  
8  
8  
199  
1,625  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
114,240  
136,194  
92,677  
180,602  
590,633