Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
283,179  
254,628  
211,161  
230,909  
173,864  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
35,256  
28,954  
25,584  
22,156  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-933  
1,165  
-2,845  
-428  
3,434  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
974  
1,653  
-2  
-62  
-683  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-12,995  
-7,783  
-5,345  
-1,695  
-348  
Chi phí lãi vay
898  
1,438  
3,914  
20,612  
34,657  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
306,380  
280,053  
232,467  
271,492  
231,027  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-32,823  
-50,825  
17,214  
72,045  
-79,157  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-204  
-47,809  
-808  
23,285  
41,851  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,893  
78,947  
-2,976  
-65,127  
-7,239  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,062  
1,474  
-1,646  
-2,873  
403  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,190  
-1,522  
-4,471  
-21,349  
-35,120  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-60,095  
-53,716  
-54,824  
-49,132  
-43,011  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
27  
3,680  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-21,579  
-18,520  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
182,559  
191,764  
184,957  
228,342  
108,755  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-251,373  
-51,672  
-45,012  
-57,538  
-50,884  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
129  
127  
95  
198  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-10,600  
-2,262  
-1,789  
867  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,262  
1,789  
57  
-4,370  
10,125  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-338  
0  
-6,304  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
12,361  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,126  
7,584  
5,012  
4,484  
1,142  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-239,095  
-44,433  
-41,974  
-56,358  
-45,920  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
123,366  
464,755  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-417,527  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
17,143  
300  
37,879  
272,917  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-17,023  
-20,808  
-117,620  
-388,934  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-84,173  
-73,894  
-27,657  
-27,078  
-48,973  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-84,054  
-94,402  
-107,399  
-19,728  
-1,746  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-140,590  
52,929  
35,584  
152,256  
61,089  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
345,098  
292,169  
256,585  
104,329  
43,241  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
204,507  
345,098  
292,169  
256,585  
104,329