Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,058  
9,594  
6,397  
7,826  
7,261  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,785  
1,580  
1,514  
1,480  
1,398  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,997  
-1,300  
-1,077  
-1,084  
-1,065  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,847  
9,874  
6,834  
8,221  
7,595  
Tăng, giảm các khoản phải thu
189  
120  
-95  
223  
279  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,215  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,846  
4,412  
381  
1,170  
268  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
130  
-22  
-107  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,890  
-1,403  
-1,715  
-1,813  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
9  
9  
7  
87  
2,165  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,111  
-1,054  
-1,271  
-1,269  
-4,081  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,872  
11,471  
4,581  
6,695  
4,305  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,316  
-2,971  
-159  
-1,759  
-1,058  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
173  
0  
0  
120  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-45,500  
-25,700  
-15,200  
-17,400  
-11,800  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
35,500  
21,700  
15,400  
10,600  
12,700  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,459  
1,146  
1,167  
393  
954  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,684  
-5,825  
1,208  
-8,046  
795  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
34,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,880  
-2,720  
-2,720  
-2,240  
-2,223  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
31,120  
-2,720  
-2,720  
-2,240  
-2,223  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
31,309  
2,926  
3,069  
-3,592  
2,878  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,934  
5,008  
1,939  
5,531  
2,653  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
39,242  
7,934  
5,008  
1,939  
5,531