Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,133  
11,650  
2,600  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
239  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-187  
761  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-766  
-16  
-1  
0  
 
Chi phí lãi vay
13  
11  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
432  
12,405  
2,600  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-81,186  
-221,041  
-30,761  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
14,687  
-21,622  
-3,970  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-20,354  
20,647  
4,375  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-54  
-3,896  
-27  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-14  
-10  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,121  
-1,072  
-40  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,500  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-14,362  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
33,378  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-34,615  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-709  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-218  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-95,472  
-214,588  
-27,824  
-2,165  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,661  
-1,500  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-500  
0  
-6,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
500  
0  
0  
6,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
98,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1  
9  
1  
91  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
96,840  
-1,991  
1  
91  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
214,500  
36,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
640  
700  
3,750  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-320  
-320  
-700  
-1,850  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-5,210  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-320  
209,610  
36,000  
1,900  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,048  
-6,969  
8,177  
-174  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
211  
8,409  
231  
405  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,259  
1,440  
8,409  
231